.

61.  กรณีใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่สนับสนุนทฤษฎี  natural  selection

ก.  เชื้อเอดส์แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์เอื้อต่อการเจริญของเชื้อนี้
ข.  มีพลาสโมเดียมสายพันธุ์ที่ต้านยารักษาโรคมาเลเรียเพิ่มขึ้น
ค.  มีการเปลี่ยนแปลงลำดับเบสใน  DNA  ของ  E.coli  ที่เกิดจากไวรัสบางชนิด

                                                                                                              1.   ข.   
                                                                                                              2.   ค.
                                                                                                              3.   ก.  และ  ข.
                                                                                                              4.   ข.  และ  ค.

เฉลยอย่างละเอียด       ไปข้อ 62.


 ...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...