.

62.  ลักษณะที่ปรากฏในครอบครัวต่อไปนี้  ลักษณะในข้อใดที่น่าจะมีสาเหตุมาจากยีนด้อยในโครโมโซม  X

                                                                                                                  
                                                                                                                     ข้อ  1.   
                                                                                                                     ข้อ  2.   
                                                                                                                     ข้อ  3.   
                                                                                                                     ข้อ  4.   

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 63.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...