.

81.  หากบริโภคนมแทนอาหารอื่นเป็นเวลานาน  จะมีโอกาสเป็นโรคใด

                                                                                           1.   โลหิตจางและเลือดออกตามไรฟัน
                                                                                           2.   เหน็บชาและกระดูกอ่อน
                                                                                           3.   ตาบอดในที่มืดและเลือดออกตามไรฟัน
                                                                                           4.   โลหิตจางและตาบอดในที่มืด

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 82.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...