.

82.  จากภาพ  ถ้า  X , Y , Z  ถูกทำลายจะเกิดผลตามมาดังข้อใด

ข้อ บริเวณ  X บริเวณ  Y บริเวณ  Z
1. ตามองไม่เห็น หยุดการเคลื่อนไหว ไม่รับรู้รส
2. หยุดการเคลื่อนไหว ไม่มีความรู้สึก ตามองไม่เห็น
3. ไม่มีความรู้สึก หยุดการเคลื่อนไหว ความจำเสื่อม
4. ความจำเสื่อม ตามองไม่เห็น ไม่รับรู้รส

                                                                                                                    ข้อ  1.   
                                                                                                                    ข้อ  2.   
                                                                                                                    ข้อ  3.   
                                                                                                                    ข้อ  4.   

เฉลยอย่างละเอียด       ไปข้อ 83.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...