ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยาปี 2540

16.    หากตัดหลอดมันปิเกียนของตั๊กแตนออก   สองวันต่อมาดูดเอาของเหลวภายในตัวแมลงออกมาวิเคราะห์จะพบสารชนิดใดเพิ่มสูงขึ้น
          1.    ยูเรีย            2.    กรดยูริก            3.    น้ำ        4.    แอมโมเนีย

ก.  1
ข.  2
ค.  1,3
ง.  2,4

 

ไปข้อ 17  จาก 15 ข้อ

จัดทำโดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี