ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยาปี 2540

17.   ตำแหน่งต่อมไร้ท่อในภาพใดสอดคล้องกับฮอร์โมนที่แสดงในตาราง

.   
ก.  ก -FSH      ข-Calcitonin      ค-NA          ง-Glucagon
ข. ก-  Melatonin          ข-  Thyroxin           ค- A          ง-Insulin
ค. ก-  Oxytocin            ข-   PTH                  ค- Glucagon             ง- Thyroxin
ง. ก-  TSH      ข- Triiodothyronine           ค-  Aldosterone          ง- Testosterone

NA=Noradrenaline 
PTH=Parathyroid  Hormone
A=Adrenaline

 

ไปข้อ 18  จาก 15 ข้อ

จัดทำโดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี