ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยาปี 2540

31.แผนภาพแสดงเมล็ดพืชชนิดหนึ่งผ่าซีกตามแนวหน้าตัดกว้าง  การงอกของเมล็ดพืชนี้คล้ายกับการงอกของเมล็ดในข้อใด
1.ละหุ่ง
2.ละมุด
3.ถั่วดำ
4 หางนกยูง

ก. 1 2
ข. 2 3
ค. 3 4
ง. 1 4

 

ไปข้อ 32  จาก 15 ข้อ

จัดทำโดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี