ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยาปี 2540

46.  CO2     ส่วนใหญ่ในกระบวนการ  Catabolism  จะถูกปลดปล่อยออกมาจากกระบวนการใด

ก.  glycolisis 
ข.  Kreb  cycle  
ค.  electron  transport 
ง.  oxidative  phosphorylation

 

ไปข้อ 47  จาก 15 ข้อ

จัดทำโดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี