ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยาปี 2540

61.  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
             1.  ATP ที่ได้จากกระบวนการหายใจได้มาจากกระบวนการส่งผ่านอิเล็กตรอน และกระบวนการทางเคมี
             2.  ในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง การสังเคราะห์ ATP จากกระบวนการทางเคมี จะเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มชั้นในของ ไมโตคอนเดรีย
             3.  ในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกระบวนการส่งผ่านอิเล็กตรอนเกิดขึ้นในไซโทพลาซึม แต่กระบวนการไกลโคไลซิสจะเกิดขึ้นในไมโตคอนเดรีย
             4.  บทบาทของออกซิเจนในกระบวนการหายใจ คือ การรวมกับอิเล็กตรอน

ก. 1,2
ข. 2,3
ค. 3,4
ง. 1,4

 

ไปข้อ 62  จาก 15 ข้อ

จัดทำโดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com