ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยาปี 2540

64.  คำอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของเซลล์ใน retina ข้อใดถูก
            1. cone cells รับภาพสีได้แต่ rod cells รับไม่ได้852
            2. cone cells ไวต่อแสงมากกว่า rod cells
            3. cone cells เท่านั้นที่มีรงควัตถุรับแสง
            4. rod cells พบอยู่หนาแน่นมากที่บริเวณศูนย์กลางของ retina
            5. rod cells จะรับภาพได้ในที่มีแสงจ้ามากกว่า cone cells

ก. 1 เท่านั้น
ข. 5 เท่านั้น
ค. 2 และ 4
ง. 3 และ 5

 

ไปข้อ 65  จาก 15 ข้อ

จัดทำโดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com