ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยาปี 2540

76.  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพ (biomass) ของผู้ผลิตและผู้บริโภคอันดับ 1 ในรอบ 1 ปี ช่วงเวลาใดที่ปิรามิดมวลชขีวภาพ จึงจะมีลักษณะดังภาพ

ก.  ก.พ., มี.ค., เมษ.
ข. พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
ค. ก.ค., ส.ค., ก.ย.
ง. ต.ย., พ.ย., ธ.ค.

 

ไปข้อ 77  จาก 15 ข้อ

จัดทำโดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com