ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิชาภาษาอังกฤษ กขค  ปี 2539

Part 1 : Questions

Direction : Choose  the  best  answer  for  each  blank.

A. Situation : Penny  and  Araya  are  talking  outside  a  classroom.

Penny  :  Any  .....1.....  on  what  to  do  in  the  summer?
Araya   :  Why?  Aren't  you  going  back  home  to  Europe  this  year?
                  You  .....2.....  do.
Penny  :  Not  this  year.  My  father's  going  to  work  through  the  summer.
                  Anyway ,  it's  not  me  we're  talking  about.  I  was  asking  you.  .....3.....?
Araya   :  Oh , sorry.  I  don't  know.  Nothing  .....4.....  me  very  much.  My  father  thinks  I  should  do  a  computer  course
                  but  I'm  not  really  very  .....5..... .
Penny  :  Why  not?
Araya   :  More  studying.  Some  tutorial  school  .....6.....  with  schoolkids.  Very  hot  in  the  summer.  Getting  there ,
                  getting  home.  .....7..... !
Penny  :  Sure , you  don't  make  it  sound  very  attractive.  How  about  a  summer  camp?
Araya   :  What?  Running  .....8.....  in  Khao  Yai  trying  to  get  bugs  for  some  stupid  project.
Penny  :  Oh , come  on , you're  not  exactly  looking  on  the  .....9.....  side , are  you?  It  doesn't  have  to  be  a  geography
                  field  trip  you  know ;  it  could  be  something  you  like  more  than  that.
Araya   :  I  know.  I  suppose  it's  just  my  mood.  Perhaps  I'll  start  thinking  more  .....10.....  another  day.

1.    1. schedules
       2. notions
       3. thoughts
       4. ideals

 

Next  /  Home


รวบรวมโดย  นงลักษณ์  เมธาวรากร

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com