ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิชาภาษาอังกฤษ กขค  ปี 2539

Part 1 : Questions

Direction : Choose  the  best  answer  for  each  blank.

B. Situation : Nancy  and  Helen  are  chatting  in  the  school  canteen.

Nancy  :  It's  a  sports  day  next  week.  Are  you  going  to  do  anything?
Helen   :  Come  on , I'm  not  exactly  the  athletic  .....11..... .  And  that's  not  an  invitation  for  you  to  insult  me.
Nancy  :  No , no , I'm  not  going  to  be  .....12..... , but  you'd  be  very  good  at  all  the  throwing  events , you  know ,
                 
putting  the  shot  or  throwing  the  discus  or  .....13.....  throwing  the  javelin.
Helen   :  I  can  never  get  the  javelin  to  stick  in  the  ground  so  my  throws  never  .....14..... .  No  I'm  not  to  do  anything.
                  What  about  you?

Nancy  :  It's  not  me  that  .....15.....  - - it's  my  mum.
Helen   :  What  do  you  mean?  I  don't  understand.  Your  mum?
Nancy  :  Well , she  keeps  saying  that  she  .....16.....  the  three-legged  race - - you  know  that  stupid  invitation  race  for
                 
parents  when  they  run  with  their  kids.
Helen   :  I  don't  see  the  problem.  Why  shouldn't  she  if  she  .....17.....?
Nancy  :  Come  on , it'll  be  so  .....18..... ; I'll  never  be  able  to  look  at  anyone  again.
Helen   :  I  think  you're  making  a  mountain  out  of  molehill.  It's  nothing  to  get  so  worked  .....19.....  about.
Nancy  :  It  is  if  you're  the  other  pair  of  legs.  Can  you  see  me  .....20.....  to  my  mum?
Helen   :  I'm  not  going  to  think  about  it  any  more.  I'm  off  to  the  library.  Goodbye.

11 1. type
       2. group
       3. brand
       4. variety

 

Next  /  Home


รวบรวมโดย  นงลักษณ์  เมธาวรากร

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com