ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิชาภาษาอังกฤษ กขค  ปี 2539

Part 1 : Questions

Direction : Choose  the  best  answer  for  each  blank.

C. Situation : Pornchai  has  gone  to  see  Mr. Jones , his  former  English  teacher , in  his  office.

Pornchai    :  Excuse  me  sir , could  I  .....21.....  you  for  a  few  minutes?
Mr. Jones  :  Certainly.  What  can  I  do  for  you , Pornchai?
Pornchai    :  I  was  hoping  you  would  do  me  a  .....22..... .
Mr. Jones  :  Well , let's  hear  what  it  is.
Pornchai    The  situation  is  this.  I've  applied  to  be  an  exchange  student  and  they  want  some  letters  of  .....23..... .
                         I  was  hoping  you'd  write  one  for  me.

Mr. Jones  :  Why  me?  There  must  be  lots  of  people  who  know  you  better  than  I  do.
Pornchai    :  Well , to  be  .....24..... , I'd  like  to  have  one  letter  from  a  .....25.....  speaker  so  that  they'd  know  I've  had
                         some  experience  of  using  the  language.

Mr. Jones  :  That  sounds  like  a  pretty  good  reason.  Sure  I'll  be  pleased  to  write  one  for  you.  When  do  you  need  it?
Pornchai    :  The  end  of  the  week.  If  you  could  manage  that , that  would  be  .....26..... .
Mr. Jones  :  If  I'm  not  in , when  you  .....27.....  to  collect  it , it  will  be  with  my  secretary.
Pornchai    :  Oh , that,s  very  kind  of  you.  Thank  you  so  mach.

21 1. trouble
       2. concern
       3. discuss
       4. request

 

Next  /  Home


รวบรวมโดย  นงลักษณ์  เมธาวรากร

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com