ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิชาภาษาอังกฤษ กขค  ปี 2539

Part 2 : Questions

Direction : Read  the  following  letters  and  choose  the  best  answer  for  each  blank.

A. Situation : Saraporn  is  writing  a  letter  to  the  General  Manager  of  a  company.

                                                                                                                                                      April  8 , 1996

General  Manager
Fews  Electrical  Appliances
228  New  Petchburi  Road
Bangkok  10310

Dear  Sir :

               I  am  very  disappointed  with  one  of  your  products  and  I  regret  that  I  have  to  .....28.....  about  it.
               I  saw  an  advertisement  .....29.....  the  excellent  performance  of  your  new  line  of  teltvisions.  Therefore , on  March
30 , I  .....30.....  a  teltvision  ( model  number  xy-196 )  from  Fews  Electrical  Appliances.  The  product  was  .....31.....  to  me  yesterday.  However , after  I  turned  it  on , I  began  to  think  think  that  something  was  wrong.  The  picture  was  not  .....32.....
and  it  had  no  color  either.  I  tried
  to  .....33.....  it  by  pressing  the  buttons , but  it  was  useless.  I  had  to  switch  it  off  immediately  and  I  was  extremely  upset.
               I  would  be  grateful  if  you  could  arrange  for  a  .....34.....  this  week.

                                                                                                                                                      Faithfully  yours ,
                                                                                                                                                      Saraporn  pimjai

28 1. disturb
       2. annoy
       3. complain
       4. debate

 

Next  /  Home


รวบรวมโดย  นงลักษณ์  เมธาวรากร

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com