ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิชาภาษาอังกฤษ กขค  ปี 2539

Part 3 : Questions

A. Direction : Read  the  following  advertisement  and  choose  the  best  answer  for  each  blank.

Company  Profile.  Robert  Owen  Internationl  is  a  .....43.....  property  consultancy , with  a  network  of  offices  in  Europe ,
America , Asia.  The  firm  was  .....44.....  over  200  years  ago  in  the  city  of  London  by  Robert  Owen.
               By  the  early  nineteenth  century , Robert  Owen  was  .....45.....  as  an  agent  for  major  leases  and  sales  in  London
as  well  as  around  the  world.
               Today , Robert  Owen  is  one  of  the  largest  property  organization , .....46.....  a  range  of  services.  The  firm  now
.....47.....  over  2,000  people  in  some  40  offices  around  the  world.  Aside  from  Bangkok , Robert  Owen  has  Asia  offices
in  Tokyo , Hong  Kong , Singapore , and  Taipei.

43 1. global
       2. provincial
       3. continental
       4. regional

 

 

Next  /  Home


รวบรวมโดย  นงลักษณ์  เมธาวรากร

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com