ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิชาภาษาอังกฤษ กขค  ปี 2539

Part 3 : Questions

B. Direction : Read  the  following  text  and  choose  the  best  answer  for  each  blank.

               Woman  workers  are  known  for  being  industrious , submissive , and  cheaper  than  men.  They  are  the  driving
.....48.....  behind  Thailand's  top  export  industries  such  as  textiles , garments , and  electronics , which  .....49.....  more  than
250,000  billion  baht  in  .....50.....  last  year.  Long  working  hours , low  .....51..... , and  lack  of  job  security , as  well  as  health
and  .....52.....  hazards  such  as  respiratory  and  urinary  problems , ulcers , and  backache  are  the  common  .....53.....  of
woman  assembly  line  workers.  Their  .....54..... , however , have  received  little  attention.  Woman  unionists  in  Bangkok
have  recently  .....55.....  an  extension  of  paid  maternity  .....56.....  from  one  three  months  so  that  they  can  breastfeed  their
newborns  longer.  Policy - makers , however , fear  that  .....57.....  the  request  might  make  the  country  less  .....58.....  to  foreign
investor.  The  government  also  expressed  concern  that  if  mothers  were  allowed  to  stay  aeay  from  work  longer , it  might
.....59.....  because  employers  would  then  prefer  to  .....60.....  man.  So  far  now  it  seems  that  the  authorities  care  more  about
mothers  and  their  babies.

48 1. people
       2. force
       3. work
       4. labor

 

 

Next  /  Home


รวบรวมโดย  นงลักษณ์  เมธาวรากร

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com