ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

        12. แหล่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆแก่เยาวชนในสมัยใหม่ได้แก่ข้อใด

                                                                                                1. ครอบครัวและวัด
                                                                                                2. วัดและโรงเรียน
                                                                                                3. กลุ่มเพื่อนและสื่อมวลชน
                                                                                                4. ครอบครัวและสื่อมวลชน
    

ไปข้อ 13. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com