ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

42. เยาวชนของชาติจะรู้จักใช้เหตุผลโต้แย้งกันเกี่ยวกับปัญหาว่าด้วยสิ่งที่มีค่าสูงสุด ในชีวิตอย่างมีความมั่นใจนั้นต้องวศึกษาจากวิชาสาขาอะไร

                                                                                               1. จริยศึกษา 
                                                                                               2. จริยศาสตร์ในแง่ปรัชญา
                                                                                               3. จริยศาสตร์ในแง่ศาสนา
                                                                                               4. ตรรกศาสตร์หรือตรรกวิทยา

ไปข้อ 43. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com