ข้อที่ 27

 

 

27. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจดบันทึกข้อความจากการอ่าน

ก. จดสาระสำคัญของข้อความนั้นด้วยถ้อยคำของเราเองให้ตรงกับความเดิม
ข. จดถ้อยคำสำคัญจากต้นฉบับไปประสมกับถ้อยคำของเราเองให้ตรงกับความเดิม
ค. จดข้อความตอนใดตอนหนึ่งให้ตรงกับต้นฉบับโดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศ
ง. จดถ้อยคำสำคัญจากต้นฉบับประสมกับถ้อยคำของเราเองให้ตรงกับความเดิมโดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศ

 

โดย ณัฐกานต์  ตะวันแสงอร่าม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com