เนื้อหา แบบทดสอบ ข้อสอบ ENT แผนผัง ผู้จัดทำ

 


      บทเรียน   ไฟฟ้ากระแสตรง  เรื่องนี้อยู่ในเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์  ภาคกลศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จัด
 เป็นบทเรียนที่สำคัญ   และมีความยากในการเรียนอยู่พอสมควร    เนื่องจากมีเนื้อหาที่มาก   และเข้าใจได้ยาก 
 ซึ่งความยากนี่เองก็ทำให้เป็นที่นิยมในการออกข้อสอบเอนทรานซ์    โดยเฉพาะความถนัดทางวิศวกรรม    ที่
 เอาไปออกมากพอสมควรและบทนี้ยังเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็ก  และไฟฟ้ากระแสสลับ
 ที่เรียนกันในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ อีกด้วย


    จุดประสงค์การเรียนรู้

     1.  อธิบายได้ว่า    กระแสไฟฟ้าในตัวนำ   เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลาง   ซึ่งทำให้เกิด
  กระแสไฟฟ้าในตัวกลางนั้น
 โดยกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเท่ากับประจุไฟฟ้าที่ผ่านภาคตัดขวางของตัวกลางนั้น
 ในหนึ่งหน่วยเวลา

     2
บอกความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า   จำนวนประจุไฟฟ้า  ขนาดของความเร็วลอยเลื่อน  และภาค
 ตัดขวางของตัวนำโลหะขณะที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
  และคำนวณหาปริมาณต่างๆ ได้
     3.  บอกได้ว่า   ตัวต้านทาน    ทำหน้าที่ควบคุมกระแสในวงจร   และอ่านค่าความต้านทานจากแถบสีบน
 ตัวต้านทานได้
     4.  อภิปรายได้ว่า  กระแสไฟฟ้าในตัวนำโลหะ  แปรผันตรงกับความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดในตัวนำ
 โลหะ
 
และบอกกฎของโอห์มได้
     5
.  อธิบายความหมายของสภาพต้านทาน     และสภาพนำไฟฟ้า    และบอกความสัมพันธ์ระหว่างความ
 ต้านทาน
  สภาพต้านทาน   ความยาว  และพื้นที่ภาคตัดขวางของลวดตัวนำที่โตสม่ำเสมอได้
     6
.  อธิบาย   และวิเคราะห์ขั้นตอน   การหาค่าความต้านทาน    เมื่อนำตัวต้านทานมาต่อวงจรแบบอนุกรม 
 แบบขนาน  และแบบต่างๆ  รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ได้
     7.  อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้า      และทำกิจกรรมวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าของขั้วเซลล์ขณะ
 ต่อกับตัวต้านทานภายนอกและไม่ต่อกับตัวต้านทานภายนอก
    เพื่อบอกความแตกต่างของแรงเคลื่อนไฟฟ้า 

 และความต่างศักย์ไฟฟ้าได้

     8.  อธิบาย และวิเคราะห์ขั้นตอนการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรวม 
เมื่อต่อเซลล์
 ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานได้

     9.  บอกได้ว่าในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นๆ
    10.  อธิบายวิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้า   กำลังไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า
 ได้
    คำนวณพลังงานไฟฟ้า   และค่าไฟฟ้าที่ใช้สิ้นเปลืองไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมทั้งเครื่องใช้
 ไฟฟ้าในบ้าน
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.