หน้าที่7

มูลนิธิชัยพัฒนา

หน้าบ้าน ผู้จัดทำ หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8 หน้า 9 หน้า 10

การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา จะเน้นกิจกรรม เพื่อการพัฒนาที่ไม่ซ้ำซ้อน กับแผนงาน โครงการของรัฐที่มีอยู่แล้วแต่จะพ ยายาม สนับสนุน ส่งเสริม และ ประสานการดำเนินงานเพื่อให้โครงการต่างๆ เกิดความสมบูรณ์และสามารถดำเนินการได้อย่าง รวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะ ในกรณีที่โครงการของรัฐ ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไข ของกฏระเบียบต่างๆอันเป็นผ ลทำให้โครงการนั้นๆ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นในกรณีที่อาจต้องจัดซื้อที่ดินจากราษฎรบางส่วน เพื่อดำเนินงานตามโครงการหนึ่งแต่รัฐมีปัญหา ด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อหรือมิได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือ ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของระเบียบต่างๆทำให้ดำเนินการจัดซื้อไม่ได้ หรือต้องตั้งงบประมาณจัดซื้อ ใน ๑-๒ ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้โครงการล่าช้าไป เป็นต้นในกรณีเช่นนี้มูลนิธิชัยพัฒนา จะได้ช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อให้โครงการนั้นๆ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการดังตัวอย่างข้างต้นอาจนับได้ว่าเป็นวิวัฒนาการใหม่ ของแนวทางการพัฒนาประเทศที่มีมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะเป็นนิติบุคคลสาธารณป ระโยชน์ที่จะเข้ามาประสานงานร่วมมือสนับสนุน โครงการพัฒนาของรัฐ อย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้โครงการที่มีปัญหานั้นๆสา มารถดำเนินงานไปได้ โดยก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ

2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์และ ช่วยเหลือประชาชนในด้าน เศรษฐกิจ
และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้สามารถช่วย ตัวเองและพึ่งตนเองได้

3.ดำเนินการใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็น ส่วนรวม

4.ร่วมมือกับส่วนราชการและ องค์กรการกุศล อื่นๆ เพื่อสาธารณ ประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อเน้นในการสนับสนุนสาธารณประโยชน์

5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

การบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

การบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวนเงินที่บริจาคสามารถนำไปลด หย่อนภาษีเงินได้ การบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา สามารถปฎิบัติได้ ดังนี้

1. บริจาคที่ ฝ่ายการเงิน สำนักบริหารการเงินและทรัพย์สิน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โทร.02-282-4425-8 ต่อ 111-113

2. บริจาคเป็นธนาณัติ / ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายมูลนิธิชัยพัฒนา ปณ.จิตรลดา 10303

3. บริจาคเป็นเช็ค ตามรายละเอียด ดังนี้


3.1 บริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เช็คสั่งจ่ายมูลนิธิชัยพัฒนา
3.2 บริจาคสร้างวัดพระรามเก้า ฯ เช็คสั่งจ่ายสร้างวัดพระรามเก้า ฯ
3.3 บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ เช็คสั่งจ่ายกองทุนบูรณะฟื้นฟูภาคใต้

4. บริจาคโดยโอนเงินผ่านธนาคารตามรายละเอียด ดังนี้


4.1 บริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยจิตรลดา ชื่อบัญชีมูลนิธิชัยพัฒนา เลขที่บัญชี 067-2-00011-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
4.2 บริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า ชื่อบัญชีมูลนิธิชัยพัฒนา เลขที่บัญชี 046-2-40277-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
4.3 บริจาคสร้างวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ธนาคารทหารไทย สาขาตรีเพชร ชื่อบัญชีสร้างวัดพระรามเก้าฯ เลขที่บัญชี 092-2-01722-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
4.4 บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า ชื่อบัญชีกองทุนบูรณะฟื้นฟูภาคใต้ เลขที่บัญชี 046-2-40205-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เมื่อผู้บริจาคได้โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ใคร่ขอความกรุณาท่านผู้บริจาค ส่งสำเนาใบโอนเงินฝากธนาคาร พร้อมชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มายังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) อาคาร 608 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 02-282-4425-8 ต่อ 111-113 เบอร์แฟ็กซ์ 02-282-3339

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com