ฆ้องวงเล็ก

 

 

 

ฆ้องวงเล็ก

 ฆ้องวงเล็ก เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีขนาดย่อมกว่าฆ้องวงใหญ่ วัดจากขอบวงในด้านซ้ายมือถึงของวงในด้านขวา กว้างประมาณ 80 ซม. เรือนฆ้องสูง 20 ซม. ฆ้องวงเล็กมีทั้งหมด 18 ลูก: ลูกต้น วัดผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 ซม., ลูกยอด มีขนาดประมาณ 9.5 ซม. ใช้บรรเลงร่วมในวงปี่พาทย์ โดยในวงปี่พาทย์วงหนึ่งนั้น จะใช้ฆ้อง 2 วง คือ ฆ้องวงใหญ่ และ ฆ้องวงเล็ก

 

 

                                                                                       3d_darkbg_d_click_10.gifหน้าแรก

จัดทำโดย
นางสาวตรีทิพย์  โรจน์ประเสริฐกุล นางสาวธนัชพร  ดำรงวิเศษพาณิชย์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Threethip  Rojprasertkul  Miss.Tanatporn  Dumrongvisetpanit  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com