หน้าแรก

พระราชประวัติ

พระราชกรณียกิจ

ผู้จัดทำ

รางวัลเกียรติยศ

 

หน้าแรก        พระราชประวัติ        พระราชกรณียกิจ        คณะผู้จัดทำ      รางวัลเกียรติยศ

 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย   

 

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และน้ำเสียตลอดจนการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีธรรมชาติ

แผนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

ดำเนินการในรูปแบบโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อหาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีทางธรรมชาติ และศึกษาการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป โดยการดำเนินงานสามารถแบ่งออก
เป็น 3 ส่วน คือ

1. การบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีขีดความสามารถบำบัดน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 10,000 ลบ.ม. และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 4 ระบบ ได้แก่

  • - ระบบบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสีย (Oxidation Pond)
  • - ระบบหญ้ากรองบำบัดน้ำเสีย (Grass Filtration)
  • - ระบบแปลงพืชน้ำบำบัด (Aquatic Plant Filtration)
  • - แปลงป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย (Red and White Mangrove)

2. การกำจัดขยะมูลฝอย นำขยะมูลฝอยจากเขตเทศบางเมืองเพชรบุรี ไปศึกษาการกำจัดโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม จนกระทั่งได้เป็นปุ๋ยหมัก

3. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการนำปุ๋ยหมักที่ได้ไปถมที่ชายฝั่ง เพื่อปลูกป่าชายเลน รวมทั้งการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ เช่น การนำน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วไปใช้เพื่อการเกษตร นำต้นพืชในแปลงบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ อาทิ จักสาน อาหารสัตว์ และอื่น ๆ รวมทั้งการเลี้ยงปลาในระบบบำบัด เป็นต้น

www.deqp.go.th

               

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.