หน้าแรก

พระราชประวัติ

พระราชกรณียกิจ

ผู้จัดทำ

รางวัลเกียรติยศ

 

หน้าแรก        พระราชประวัติ        พระราชกรณียกิจ        คณะผู้จัดทำ      รางวัลเกียรติยศ

   
 
  ทฤษฏีว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ
                     
               ในบรรยากาศ “ฝนหลวง

               

   ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและทรงความพระอัจฉริยะของพระองค์ด้วยคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์
ทรงสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้น และได้มีพระราชดำริครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ แก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ว่าจะทรงค้นหาวิธีการที่จำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติให้ได้ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมีศักยภาพ ของการเป็นฝนได้
ฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงกำเนิดขึ้นโดยประยุกต์ผลการวิจัย ค้นคว้า ทางวิชาการด้านฝนเทียมของประเทศต่างๆ เช่นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอิสราเอล ภายใต้การพระราชทานข้อแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้ง สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานฝนหลวงในระยะต่อ
มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.