ค่ายกับยาเสพติด

 

Homemai's storyยาบ้าผลกระทบป้องกันรักษาพ.ร.บ.

maiiam_@hotmail.com

ใครติดยา 
การเสพติด 
แนวทางป้องกันรักษา 
ค่ายกับยาเสพติด 
ป้องกันตนจากคนเมายา 
ยาบ้ากับลูกรัก 

ค่าย..กับปัญหายาเสพติด

                                ในยุคสมัยที่ปัญหายาบ้าทวีความรุนแรงและชุกชุมอย่างเช่นทุกวันนี้  การบำบัดรายบุคคลซึ่งต้องการทรัพยากรต่าง ๆ ค่อนข้างสูงมีแนวโน้มไม่สามารถตอบสนองต่อการรักษาได้ทันท่วงที รูปแบบการรักษาเป็นกลุ่มซึ่งสามารถประหยัดจำนวนผู้ให้การบำบัดและเวลาได้มากเมื่อเทียบกับการบำบัดรายบุคคลอาเป็นคำตอบที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากผู้เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้การบำบัดแบบกลุ่มยังมีข้อดีอีกหลายประการเช่น  การได้รับแรงจูงใจและการลดความรู้สึกต่อ"ตราบาป"  ของตนจากการมีประสบการณ์ร่วมกันในปัญหายาเสพติด การให้กำลังใจแก่กันและกัน  การมีต้นแบบของวิธีการแก้ปัญหาจากสมาชิกกลุ่ม ฯลฯ  อย่างไรก็ตามผู้ให้การบำบัดพึงต้องระวังอยู่เสมอว่า  แม้ผู้รับการบำบัดจะมีปัญหาร่วมกัน  คือการเสพติดแต่ทุกคนจะมีรายละเอียดทั้งในส่วนภูมิหลังและความต้องการที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาประเมินและให้การดูแลผู้รับการบำบัดในรูปแบบรายบุคคลร่วมด้วยเป็นระยะหรือผสมผสานการดูแลดังกล่าวลงในกิจกรรมกลุ่มให้ได้ รูปแบบการบำบัดที่อาศัยหลักการของกระบวนการกลุ่มมีมากมาย  นับตั้งแต่กลุ่มบำบัดผู้ป่วยนอก  กลุ่มบำบัดผู้ป่วยใน  นอกจากนี้  ยังมีการประยุกต์ส่วนหนึ่งของกิจกรรมกลุ่มกับจุดเด่นบางประการของชุมชนบำบัดออกมาเป็นชุมชนบำบัดระยะสั้น หรือค่ายบำบัดยาเสพติด  ข้อดีจากกิจกรรมค่ายที่ผู้เสพติดได้รับมีอย่างชัดเจนในเรื่องการละลายพฤติกรรม เป้นจุดเริ่มต้นที่ดี   สำหรับผู้เสพติดที่ต้องการแรงจูงใจต่อการเลิกยาเสพติดอย่างจริงจัง  การใช้ชีวิตอยู่ในค่ายเป็นโอกาสให้ผู้เสพติดหลุดพ้นออกจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตปกติซึ่งอาจเอื้อให้มี   การเสพติด นอกจากนี้ กิจกรรมในค่ายยังมีการเสริมสร้างวินัยซึ่งเป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งของผู้เสพติดส่วนใหญ่ขณะเดียวกัน  บางส่วนของกิจกรรมยังอาจให้ความรู้สึกผ่อนคลายและบันเทิงได้ด้วย        เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง  ๆ ของค่ายแล้ว จะเห็นได้ว่า  กิจกรรมค่ายมีข้อเด่นที่มีประโยชน์ต่อผู้เสพติดในหลายประการอย่างไรก็ตาม  กิจกรรมค่ายก็มีข้อจำกัดที่พึงตระหนักถึงอยู่มิใช่น้อย ดังนี้

      -ค่ายที่ไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจน หรือมีปะปนกันของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  อาจเกิดการเหนี่ยวนำกันไปในทิศทางที่แย่ลงได้ เช่น ผู้เริ่มเสพยาอาจถูกผู้เสพติดหรือผู้ค้าที่ปะปนในค่ายชักจูงให้มีการเสพมากขึ้นได้

      -การใช้เวลาในค่าย  อาจทำให้สมาชิกรู้สึกมีตราบาปในเรื่องยาเสพติด เนื่องจากเป็นภาวะที่ชุมชนยังไม่ยอมรับโดยเฉพาะในค่ายที่ควบคุมให้มีการแต่งกายหรือไว้ทรงผมเฉพาะ

-ระยะเวลาการอยู่ในค่าย  โดยทั่วไปมักอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์  ซึ่งเพียงพอเฉพาะแค่ลดอาการอยากยาทางกายเท่านั้น ผู้รับการบำบัดส่วนหนึ่งอาจผ่านกิจกรรมค่ายออกมาด้วยความรู้สึกมั่นใจในตนเองเกินไปโดยไม่คำนึงถึงการเตรียมพร้อมต่อสิ่งแวดล้อมเดิม  หรือขาดการติดตามบำบัดรักษาต่อเนื่องซึ่งมีโอกาสกลับไปเสพยาสูงมาก กิจกรรมค่ายจึงอาจเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้

ข้อเสนอแนะต่อการกิจกรรมค่าย     

        ค่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด  จำเป็นต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน  ค่าย

ป้องกันยาเสพติดควรมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเจตคติและทักษะที่เหมาะสมในการป้องกันยาเสพติด  สำหรับวัยรุ่นที่ไม่ได้

ใช้สารเสพติด  เช่น  การเสริมสร้างทักษะชีวิต  การให้ความรู้ถึงโทษของยา  ส่วนการจัดกิจกรรมค่ายสำหรับผู้เสพติด  

ควรเป็นไปเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบำบัดรักษา จึงจำเป้นต้องมีการคัดกรองและส่งต่อผู้เสพติดเข้าสู่กิจกรรมบำบัดรักษา

ต่อเนื่องหลังิจกรรมค่ายสิ้นสุดหรือมีการติดตามผู้เสพติดอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาช่วงหนึ่ง

        ภาวะเสพติดได้รับการยกย่องอย่างเป็นสากลว่า เป้นภาวะของ "โรคเรื้อรัง" ที่ต้องอาศัยระยะเวลาและ

ความมุ่งมั่นของผุ้เสพติด  ครอบครัวสังคมแวดล้อมตลอดจนผู้ให้การบำบัดรักษาเองที่จะมีบทบาทร่วมกันในการเยียว

ยารักษา  การมีความรู้เจตคติ  และการปฏิบัติที่ถูกต้องบนความร่วมมือของทุกฝ่ายเป้นหนทางเดียวที่จะนำพาไปสู่การ

คลี่คลายวิกฤติแห่งปัญหายาเสพติดของสังคมไทยได้

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Miss Thanaporn Iamsoponkul. All rights reserved.