การปฏิรูปการศึกษาในสมัยร.5
Homeก่อนสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์แบบทดสอบ ชุดที่ 1แบบทดสอบ ชุดที่ 2

         

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
รัชกาลที่ 4 ถึงพ.ศ.2475 
หลังพ.ศ. 2475 

 

การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ในสมัยรัชกาลที่ มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าไปมากโดยทรงดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนดังนี้

 1. การจัดตั้งโรงเรียนหลวงและโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษใน พ.ศ. 2414
 2. การสถาปนาโรงเรียนทหารมหาดเล็กใน พ.ศ. 2424
 3. การสถาปนาโรงเรียนสำหรับราษฎรเป็นครั้งแรกที่วัด มหรรณพารามใน พ.ศ. 2427
 4. การจัดตั้งโรงเรียนในมณฑลต่างๆใน พ.ศ.2428
 5. การจัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นใน พ.ศ. 2430  เพื่อรับผิดชอบและควบคุมดูแลทางการศึกษา
 6. การจัดตั้งกระทรวงธรรมการใน พ.ศ. 2435 โดยยกฐานะกรมศึกษาธิการขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการได้จัดประเภทของโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือโรงเรียนมูลศึกษา หรือ “โรงเรียนหลวง” และ “โรงเรียนเชลยศักดิ์พิเศษ” ที่คณะมิชชันนารีตั้งขึ้น
 7. การประกาศใช้โครงการศึกษาของชาติใน พ.ศ. 2441  โดยแยกเป็นการศึกษาสามัญศึกษาและการศึกษาพิเศษ
 8. การประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2445  ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นสายสามัญและสายวิสามัญ
 9. การปรับปรุงการจัดการศึกษาใน พ.ศ. 2450 มีการแก้ไขหลักสูตรทั้งในสายสามัญและสายพิเศษ
 10. การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงธรรมการและกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ.2452 นั่นคือ การจัดการศึกษาให้ทวยราษฎร์ทั่วราชอาณาจักร  โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ส่วนการศึกษาชั้นสูงมอบให้กระทรวงธรรมการเป็นผู้จัดการ
 11. การจัดการศึกษาของสตรีไทย โดยภริยาของหมอสอนศาสนาได้จัดตั้ง “โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง” และทรงตั้ง  “โรงเรียน เสาวภา” และ “ โรงเรียนราชินี” หลังจากนั้นได้มีโรงเรียนสำหรับสตรีเพิ่มมากขึ้น

 

 

[ศิลปกรรม][การปฏิรูปการศึกษาในสมัยร.5]

 

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264