.    ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


 


                                                   ยินดีต้อนรับ

                 ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง
ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน
โดยอาศัยกระบวนข้อมูลข่าวสารที่มีิอยู่
                ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศนี้เหมาะสำหรับ นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ
 ขอขอบคุณข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นอย่างสูง
                  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้นี้คงจะเป้นประโยชน์แก่ทุกท่านบ้าง
ไม่มากก็น้อย
 


จัดทำโดย นายพิชัย   เหลืองอรุณ
โรงเรียนศรีอยุธยา    
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี  
 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
Copyright(c)2005 Mr. Pichai Luang-Aroon All right reserved
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.