การพัฒนาระบบสารสนเทศ

  
 


        การที่ระบบสารสนเทศจะสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการ  รวดเร็ว และถูกต้อง
ได้นั้นจำเป็นต้องมีการสร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนา
ระบบที่เรียกว่า ขั้นตอนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Systems Delopment Life Cycle  หรือ
SDLC ) ดังนี้
          1. วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบงาน
                (System Analysis and Specification ) 
          2. ออกแบบขั้ื้นตอนการแก้ไขปัญหา (System Design )
          3. เขียนชุดคำสั่ง (Program Coding )
          4. ทดสอบการทำงานของระบบงาน (System or Program Testing)
          5. ใช้งานและบำรุงรักษาระบบ (System Implementaion and Maintenance )
          6. จัดทำเอกสารประกอบระบบ  (Documentation)
 


จัดทำโดย นายพิชัย   เหลืองอรุณ
โรงเรียนศรีอยุธยา    
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี  
 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
Copyright(c)2005 Mr. Pichai Luang-Aroon All right reserved
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.