ประเภทของระบบสารสนเทศ

 


            มีงานหลายงานทางธุรกิจที่ต้องการให้เกิดการทำงานที่เป็นอัตโนมัติ
ระบบสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากขึ้น  ระบบสารสนเทศที่นำมา
ใช้เพื่อช่วยในการทำงานนั้นมีหลายระบบ บางระบบอาจออกแบบมาเพื่อช่วย
ให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว  บางระบบอาจถูกออกแบบมาเพื่อช่วย
ในวิเคราะห์และตัดสินใจ  ระบบสารสนเทศเหล่านี้สามารถทำงานได้เสร็จ
ภายในระับบย่อยเพียงระบบเดียว หรือสามารถทำงานร่วมกันในหลาย ๆ ระบบ
สำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่
          ระบบสารสนเทศสามารถแยกตามหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ดังนี้
            1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System หรือ OAS )

            2. ระบบประมวลผลรายการประจำวัน
                (Transaction Processing System  หรือ TPS)

            3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
                (Management Information System หรือ MIS )

            4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
                 (Decision Support System หรือ DSS)

            5. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
                  (Executive Informaion Systyem  หรือ EIS )

            6. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Excpert System หรือ ES )
 

compt03a.gif compt03a.gif compt03a.gif compt03a.gif


จัดทำโดย นายพิชัย   เหลืองอรุณ
โรงเรียนศรีอยุธยา    
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี  
 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
Copyright(c)2005 Mr. Pichai Luang-Aroon All right reserved
 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.