img1.gif

คณิตศาสตร์ ป.1
Homeผู้จัดทำเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบ

 

  

 คำนำ

                    สื่อมัลติมิเดียเรื่อง  คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่  1  นี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ มัลติมีเดียในรูปแบบแว็ปเพส  ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนพด้จัดขึ้นที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย  การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ขึ้น

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูชีวิน ศรียา
โรงเรียนบ้านเมืองชุม  ต.เมืองชุม  อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.