หิริโอตตับปะ

 

Homeผู้จัดทำเบญจศีลเบญจธรรมหิริโอตตับปะสังคหวัตถุ 4

 

หิริ 
โอตตัปปะ 

 

      หิริและโอตตัปปะ (หิ - หริ - โอด - ตับ - ปะ ) คือธรรม 2 ประการ ที่เรียกว่า โลกบาลธรรม หมายถึง ธรรมที่คุ้มครองโลก เป็นธรรมที่ีทำให้โลกดำเนินไปอย่างปกติสุข โดยเป็นธรรมที่ปกครองและควบคุมจิตใจมนุษย์ให้อยู่ในความดี ไม่ให้ละเมิดศีลธรรมและให้อยู่ร่วมกันด้วยความเรียบร้อย สงบสุข ไม่เดือดร้อน สับสน วุ่นวาย

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอนัญลาวัณย์  ขันธเวศน์
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
copyright(c)2007   Mrs.Ananlawan  Khan.All rights reserved.