สังคหวัตถุ 4

 

Homeผู้จัดทำเบญจศีลเบญจธรรมหิริโอตตับปะสังคหวัตถุ 4

 

สังคหวัตถุข้อที่ 1 
สังคหวัตถุข้อที่ 2 
สังคหวัตถุข้อที่ 3  
สังคหวัตถุข้อที่ 4 

 

     สังคหวัตถุ 4  (สัง - คะ - หะ - วัด - ถุ ) หมายถึง หลักธรรมที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่น การที่คนเราจะอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นนั้น จำเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นไว้ คือ หลักธรรมสังคหวัตถุ มี 4 ประการ  ดังนี้

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอนัญลาวัณย์  ขันธเวศน์
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
copyright(c)2007   Mrs.Ananlawan  Khan.All rights reserved.