สังคหวัตถุข้อที่ 1

 

Homeผู้จัดทำเบญจศีลเบญจธรรมหิริโอตตับปะสังคหวัตถุ 4

 

สังคหวัตถุข้อที่ 1 
สังคหวัตถุข้อที่ 2 
สังคหวัตถุข้อที่ 3  
สังคหวัตถุข้อที่ 4 

 1. ทาน คือการให้การรู้จักแบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่ีผู้ที่ให้ย่อมได้รับความรักความยกย่องจากผู้อื่น

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอนัญลาวัณย์  ขันธเวศน์
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
copyright(c)2007   Mrs.Ananlawan  Khan.All rights reserved.