สังคหวัตถุข้อที่ 3

 

Homeผู้จัดทำเบญจศีลเบญจธรรมหิริโอตตับปะสังคหวัตถุ 4

 

สังคหวัตถุข้อที่ 1 
สังคหวัตถุข้อที่ 2 
สังคหวัตถุข้อที่ 3  
สังคหวัตถุข้อที่ 4 

 

 3.  อัตถจริยา คือการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ช่วยเหลือกันด้วยกำลังงาน กำลังความคิด และกำลังทรัพย์ เช่นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอนัญลาวัณย์  ขันธเวศน์
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
copyright(c)2007   Mrs.Ananlawan  Khan.All rights reserved.