การพัฒนาโปรแกรม

 

Homeผู้จัดทำหลักการคำนวณกระบวนการแก้ปัญหาการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างภาษาปาสคาลโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลคำสั่งภาษาปาสคาล

 

การวิเคราะห์ปัญหา 
ออกแบบโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรม 
ทดสอบและแก้ไข 
เอกสารประกอบ 
บำรุงรักษาโปรแกรม 
ลักษณะโปรแกรมที่ดี 

 

โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

          โปรแกรม หมายถึงชุดของคำสั่งที่ใช้สำหรับสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยอาศัยข้อมูลที่กำหนดให้

          ภาษาคอมพิวเตอร หมายถึงสื่อที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

          ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มากมายในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรมมีอยู่หลายอย่าง เช่น ลักษณะของปัญหา  ความถนัดของผู้เขียนโปรแกรม  สภาพแวดล้อมในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  นโยบายของหน่วยงาน  เป็นต้น

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

           ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย

      1.      การวิเคราะห์ปัญหา
2.      การออกแบบโปรแกรม
3.      การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
4.      การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
5.     การทำเอกสารประกอบโปรแกรม
6.     การบำรุงรักษาโปรแกรม

   parade.gif

 

 

จัดทำโดย  ครูเนาวรัตน์  ใจการุณ
โีรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Ms.Naowarat Jaikaroon  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com