ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

   

Homeผู้จัดทำบทนำเรื่องการใช้สำนวนภาษาการใช้โวหารภาพพจน์ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง " พระมหาชนก" ด้วยความประณีต และทรงตั้งพระทัยเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ให้เป็นเครื่องเตือนใจประชาชน เข้าถึงจิตใจผู้คน เพื่อก่อให้เกิดสัมมาทัศนะในการดำเนินชีวิตและในทิศทางการพัฒนาประเทศ  ในพระราชปรารภหรือคำนำของพระราชนิพนธ์ คือ     ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของสาธุทั้งหลาย ดังนี้
      1.  ในยามวิกฤต ต้องคิดพึ่งตนเอง เทวดาจะช่วยผู้ที่ช่วยตัวเองเท่านั้น
      2.   ความเพียรอันบริสุทธิ์ หมายถึง ต้องพยายามอย่างถึงที่สุด เพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤต สร้างเศรษฐกิจจริงด้วยงานหรือความเพียรอันบริสุทธิ์
     3.    สร้างเศรษฐกิจด้วยการอนุรักษ์และเพิ่มพุููนทรัพยากร
      4.   โมหภูมิและมหาวิชชาลัย  หมายถึง มนุษย์จะสามารถปฏิรูปการเรียนรู้ของมนุษย์ต้องหลุดพ้นจากอวิชชา เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง     

 

 

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูนุสรา  ขวัญศรี
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Nutsara Khwansri.All rights reserved.