เศรษฐศาสตร์การเงิน

Homeผู้จัดทำความสำคัญของเงินการแลกเปลี่ยนชนิดของเงินหน้าที่ของเงิน

 

 

           เนื้อหาเศรษฐศาสร์การเงินนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งผู้จัดทำ ได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของ จรินทร์  เทศวานิช, หนังสือหลักเศรษฐศาสตร์ ของจรูญ  ไกสีย์ไกรนิรมลและอุษา  แ้ก้วศิลป์และ หนังสือหลักเศรษฐศาสตร์ II ของรัตนา  สายคณิต ขอขอบพระคุณผู้แต่งหนังสือทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

  

 ัดทำโดย  นางรำไพ  เครือแก้ว
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyright (c) 2oo7 Ms.Rampai  Kruakeaw All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com