แบบทดสอบ

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบความหมายขับถ่ายทางไตขับถ่ายทางผิวหนังขับถ่ายทางลำไส้ขับถ่ายทางปอด

 

 

 

 แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สิ่งใดเป็นของเสียที่ถูกขับออกจากร่างกาย

  ก.  เหงื่อ
  ข.  คาร์บอนไดออกไซค์
  ค.  ยูเรีย
  ง.  ถูกทุกข้อ
2. ปอดมีหน้าที่อย่างไรในระบบขับถ่าย
  ก.  ขับถ่ายสารเคมี
  ข.  ขับถ่ายยูเรีย
  ค.  ขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซค์
  ง.  ขับถ่ายออกซิเจน
3. อวัยวะใดที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย

  ก.  หัวใจ
  ข.  ผิวหนัง
  ค. ม้าม 
  ง.  ถุงน้ำดี

4. ไตเป็นอวัยวะขับถ่ายของเสียที่มีรูปร่างเหมือนสิ่งใด

  ก.  เมล็ดงา
  ข.  เมล็ดข้าวโพด
  ค.  เมล็ดถั่ว
  ง.  เมล็ดมะขาม

5. อวัยวะภายในไตที่มีหน้าที่กรองเลือดคือข้อใด

  ก.  เนฟรอน
  ข.  คอร์เทกซ์
  ค.  เมดุลล่า
  ง.  ท่อไต

6. ข้อใดคือขั้นตอนการขับถ่ายของเสียของไต

  ก.  ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ
  ข.  ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ไต
  ค.  ท่อปัสสาวะ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ
  ง.  ไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต ท่อปัสสาวะ

7. ผิวหนังแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

  ก.  2 ชั้น
  ข.  3 ชั้น
  ค.  4 ชั้น
  ง.  5 ชั้น

8. อวัยวะใดเป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

  ก.  ปอด
  ข.  หัวใจ
  ค.  ถุงลม
  ง.  เนฟรอน

9. ข้อใดคือความหมายของการขับถ่าย

  ก.  การนำของเสียออกจากร่างกาย
  ข.  การปัสสาวะ อุจจาระ
  ค.  เหงื่อออก
  ง.  ถูกทุกข้อ

10. ของเสียที่ร่างกายขับออกจากปอดและไตจะปนมากับสิ่งใด

  ก. เลือด
  ข. ก๊าซ
  ค. น้ำ
  ง. ยูเรีย 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสมบัติ  มีทรัพย์
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 www.thaigoodview.com. All rights reserved.