ขับถ่ายทางปอด

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบความหมายขับถ่ายทางไตขับถ่ายทางผิวหนังขับถ่ายทางลำไส้ขับถ่ายทางปอด

 

วิธี 

 

 
การกำจัดของเสียทางปอด

                                                                                     

         กระบวนการเมตาบอลิซึมเป็นกระบวนการสำคัญในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน โดยการนำเอา O2 เข้าสู่่ร่างกาย และปล่อย CO2 ซึ่งเป็นของเสียออกมาจากร่างกายพร้อมกับไอน้ำ ของเสียที่ถูกกำจัดออกทางปอด ได้แก่ น้ำ CO2 ซึงเป็นผลมาจากกระบวนการหายใจของเซลล์

  

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสมบัติ มีทรัพย์
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุร ีเขต 1
Copyright (c) 2007 Mr.Sombut Meezup. All rights reserved.