ผู้จัดทำ

Homeผู้จัดทำการสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลไร้สายบรรณานุกรม

 flower_wind_1.gif

 

 

 

 

   

 ครูสุรชัย สายพิมพ์

 ประวัติการศึกษา
   พ.ศ. 2517 ระดับปรกาศนียบัตรววิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
   พศ.  2519 ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี                    และอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    นครราชสีมา
   พ.ศ.2525  คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครูเทพสตรี                    ลพบุรี
   พศ 2533  คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูเทพ                   สตรี ลพบุรี
   พ.ศ.2550  กำลังศึกษาค่อ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราม                   คำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ลพบุรี

 ประวัติการทำงาน
   พ.ศ2521  รับราชการครู ระดับ 2 โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัด                   ชัยนาท
   พ.ศ.2525 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 ดรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอ                   ท่าวุ้ง จังหวัดกลพบุรี
   ปัจจุบัน  รับาชการครู คศ.2 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด                ลพบุรี

 

 

 

mushroom_1.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ัดทำโดยครูสุรชัย  สายพิมพ์
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Mr.Surachai Saiphim. All rights reserved
โทร 036-481206