บรรณานุกรม

 

Homeผู้จัดทำการสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลไร้สายบรรณานุกรม

flower_wind_9.gif

 

 

 

 fall_hot.gifเอกสารอ้างอิง

     กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. คัมภีร์ระบบสารสนเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 1 เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.พฤศจิกายน 2546.

    สถาบันราชภัฎสวนดุสิต. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 1 ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎสวนดุสิต. กรกฎาคม 2544.

    สัลยุทธ์ สว่างวรรณ. ระบบสารสนเทสเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโด-ไชน่า. 2545

     สุขุม เฉลยทรัพย์, จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ, วิชชา ฉิมพลี และ สาทิพย์ ธรรมชีวีวงศ์. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎสวนดุสิต. กรกฎาคม 2544.

      อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์ และวศิน เพิ่มทรัพย์. ผ่า!คอมพิวเตอร์ ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ โปรวิชั่น. สิงหาคม 2545.

       Behrouz A.Forouzan. Data Communications and Networking. Second Edition. Mc Graw Hill . 2000

ที่มา  http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/myweb/book108_48/108_ch3_Comunication%20&%20Network.doc

 

 

 

mushroom_9.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสุรชัย สายพิมพ์
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรu
Copyright (c) 2007 Mr.Suracahai Saiphim. All rights reserved
โทร 036-481206