สอบก่อนเรียน
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประวัติกำฟ้าสารทพวนใส่กระจาด

 

 

 

 แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ไทยพวนเดิมมีถิ่นฐานอยู่ที่ใด

  ก.  จีน
  ข. ลาว 
  ค.  เขมร
  ง.  กัมพูชา
2. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของไทยพวนคือภาษา
  ก. ภาษาไทย 
  ข.  ภาษาถิ่น
  ค.  ภาษาลาว
  ง.  ภาษาพวน
3. นักเรียนคิดว่าข้าวหลามให้คุณค่าทางอาหารกี่หมู่

  ก. 1 หมู่ 
  ข.  2 หมู่
  ค.  3 หมู่
  ง.  4 หมู่

4. การทำขนมกระยาสารทต้องเรียนคิดว่าต้องทำอะไรก่อน

  ก. เคี่ยวกะทิ 
  ข.  ใส่ถั่วงา
  ค.  ใส่ข้าวตอก
  ง.  เคี่ยวน้ำตาล

5. ประเพณีใส่กระจาดกำหนดเทศกาลในเดือน

  ก.  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
  ข.  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
  ค.  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
  ง.  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

6. ประเพณีกำฟ้าเป็นการสักการะ

  ก.  การบูชาฟ้าดิน
  ข.  การบูชาเทพยาดา
  ค.  เจ้าแผ่นดิน
  ง.  ถูกทั้งหมด

7. ประเพณีสารทพวนถือปฏิบัติใสเดือน่

  ก.  แรม 15 ค่ำ เดือน 9
  ข.  แรม 15 ค่ำ เดือน 8
  ค.  แรม 15 ค่ำเดือน 7
  ง.  แรม 15 ค่ำเดือน 6

8. ถ้านักเรียนเป็นคนพวนจะพูดคำว่าไปไหนมานักเรียนจะใช้คำพูดว่าอย่างไร

  ก.  ไปไสมา
  ข.  ไปไหนมา
  ค.  ไปกระเรอมา
  ง.  ไปกะไดมา

9. ประเพณีกำฟ้าตรงกับกี่ค่ำเดือนอะไร

  ก.  ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1
  ข.  ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2
  ค.  ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
  ง.  ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4

10. ค่ำว่าฮีต ตรงกับภาษาไทยคำว่า

  ก. เดือน
  ข. วัน
  ค. ปี
  ง. วันเดือน 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
Copyright (c) 2007 www.thaigoodview.com. All rights reserved.