การบูรณาการ
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประวัติกำฟ้าสารทพวนใส่กระจาด

 

การทำขนมกระยาสารท 
ความเป็นมา 
การบูรณาการ 

 

 ารบูรณาการ

กลุ่มสาระภาษาไทย

 - การอ่าน   การเขียน    การฟัง    การดู   การพูด
- หลักการใช้ภาษาศึกษาคำ    กลุ่มคำ    ภาษาถิ่น   แต่งประโยคจากคำ     กลุ่มคำ    ภาษาพูด     สำนวนและภาษิตของท้องถิ่น
 - วรรณคดีและวรรณกรรม   แต่งกาพย์ยานี   กลอนสุภาพ    โครงสี่สุภาพ    การทำหนังสือเล่มเล็กสรุปเรื่องที่ได้ศึกษาค้นคว้าประเพณีและการกวนขนมกระยาสารท

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 - จำนวนนับ    การบวก    การลบ    การคูณ    การหาร    การทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 - เศษส่วน    ทศนิยม    ร้อยละ    การคิดราคาต้นทุน      ราคาขาย       กำไร - ขาดทุน
 - การประมาณค่า     การชั่ง     การตวง    
 - การแสดงแผนภูมิ       การเสนอข้อมูล  สถิติ  ต่างๆ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 - สารสารอาหารในชีวิตประจำวัน   
 - การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้    การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- พิธีกรรม   ศาสนพิธีของท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา
 - การใช้ทรัพยากร  การผลิตและการบริโภค
 - ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - คุณธรรม  จริยธรรม
 - การอยู่ร่วมกันในสังคม
 - ความสามัคคีในหมู่คณะ
 - ความเชื่อมั่นในตนเองและความกล้าหาญ

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 พลศึกษา
 - การเดินสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในหมู่บ้าน  
 - การใช้ส่วนต่างๆของร่างกสยในการปฏิบัติกิจกรรม

 สุขศึกษา
 - โภชนาการอาหารหลัก 5หมู่
 - การเลือกบริโภคอาหาร

กลุ่มสาระศิลปะ

 ดนตรี
- การฟังและฝึกร้องเพลงพื้นบ้าน

ทัศนศิลป์
- การวาดภาพประกอบการจัดทำรายงานและโครงงาน
 - การตบแต่งแผนพับนำเสนอโครงงาน

 นาฏศิลป์
- การแสดงบทบาทสมมุติ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานบ้าน
 - การใช้เครื่องมือ   เครื่องใช้การประกอบอาหาร
 - การประกอบอาหาร    การถนอมอาหาร

งานประดิษฐ์
 - การคิดค้นวัสดุในการบรรจุอาหาร
 - การตบแต่งวัสดุที่ใช้ในการบรรจุอาหาร

กลุ่มสาภาษาต่างประเทศ
 - การฟัง   การพูด   การอ่าน   การเขียน  คำภาษาพวนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 - ทักษะทางภาษากับใช้ภาษา     ในการสื่อสาร  การแต่งประโยค

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยนางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์
โรงเรียนวัดหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copy(C) 2007 Mrs.thitirud Pimton.All rights reserved.