welcome_spider_1.gif 

แบบฝึกทักษะการคิด

Homeผู้จัดทำแบบฝึกทักษะการคิดก้าวสู่คณิตนานาชาติจำนวนเจ้าปัญหาโจทย์ปัญหามึนสมองลำดับ อนุกรม

 

 

 

 แบบฝึกทักษะการคิด

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคลิกช่องว่างหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. จงหาผลคูณของ     99 x 99 x 99

  ก.  590,554
  ข.  670,345
  ค.  970,299 
  ง.  984,006

2. จงหาผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่   1 + 2 + 3 + …. + 24 + 25
  ก.  325
  ข.  368
  ค.  455
  ง.  468
3. จงหาผลบวกของ  

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

4. จำนวนนับตั้งแต่  1  ถึง  1,000  ตามลำดับ  จำนวนใดคูณกับตัวเองแล้วมีค่าใกล้เคียง  1,985

  ก.  35 x 35
  ข.  45 x 45
  ค.  65 x 65
  ง.  75 x 75

5. เมื่อสลับตัวเลขอายุของชายคนหนึ่งจะเท่ากับอายุภรรยาเขาพอดี  ถ้าอายุของเขากับภรรยา รวมกันได้  99  ปี  และเขามีอายุมากกว่าภรรยา  9  ปี  ชายคนนี้อายุเท่าใด

  ก.  36 ปี
  ข.  39 ปี
  ค.  54 ปี
  ง.  60 ปี

6. อำนวยยืนอยู่ตรงบันไดชั้นล่างสุดแล้วมองขึ้นไปอีก  5  ขั้น  จึงจะถึงบันไดขั้นกลาง  อยากทราบว่าบันไดนี้มีขั้นบันไดทั้งหมดกี่ขั้น

  ก.  ค ขั้น
  ข.  9 ขั้น
  ค.  10 ขั้น
  ง.  11 ขั้น

7. ต้องการแบ่งก้อนหินจำนวนหนึ่งให้เด็ก  2  คน  3  คน  4  คน  5  คน และ 6  คน  โดยไม่ให้เหลือเศษอยู่เลย  อยากทราบว่า ต้องมีก้อนหินอย่างน้อยที่สุดจำนวนเท่าใดจึงจะแบ่งพอดี

  ก.  60 ก้อน
  ข.  70 ก้อน
  ค.  80 ก้อน
  ง.  90 ก้อน

8. เลข  2  หลัก ที่หาร  109  แล้วเหลือเศษ  4  คือจำนวนอะไร

  ก.  13
  ข.  23
  ค.  33
  ง.   37

9. จำนวนเฉพาะ  ได้แก่  2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37  จงเลือกจำนวนเฉพาะ  5  จำนวน  ซึ่งเรียงลำดับกัน  และนำมาคูณกันได้เท่ากับ  85,085

  ก.  3, 7, 13, 19, 23
  ข.  
  5, 7, 11, 13, 17
  ค.  7, 11, 13, 17, 19
  ง.  7, 11, 19, 23, 31,

10. ถ้าการนับเลขเป็นการจัดเรียงแบบทางขวามือ  อยากทราบว่าตัวอักษรตัวใดตรงกับเลข  1,000

                A       B       C       D       E       F       G

                1       2        3       4        5       6       7

                8       9      10      11      12     13     14

               15     16     17      18      19  ………….

  ก. A
  ข. B
  ค. F
  ง. G 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูทม พิมพ์ทนต์
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c) 2007 Mr.Tom Pimton. All rights reserved.