welcome_spider_1.gif

ก้าวสู่คณิตนานาชาติ

Homeผู้จัดทำแบบฝึกทักษะการคิดก้าวสู่คณิตนานาชาติจำนวนเจ้าปัญหาโจทย์ปัญหามึนสมองลำดับ อนุกรม

 

 

ก้าวสู่คณิตนานาชาติ(2) 
ก้าวสู่คณิตนานาชาติ(3) 
ก้าวสู่คณิตนานาชาติ(4) 

 

ก้าวสู่คณิตนานาชาติ

     การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรมาเรื่อยๆ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จุดเน้นที่สำคัญคือ มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมและการเรียนในขั้นสูงต่อไป ทักษะกระบวนการในแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนำเสนอ การเชื่อมโยงและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ยังอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกำหนดให้ครูได้จัดทำหลักสูตรเอง แต่ครูไม่ได้จบด้านการทำหลักสูตร จึงเป็นหน้าที่ของ สสวท.เป็นผู้จัดทำหลักสูตรคณิตศาสตร์ให้

     หากมองในด้านหลักสูตรของประเทศไทยกับหลักสูตรของเพื่อนบ้านในอาเซียน จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของเรายังต่ำกว่าในเรื่องของเนื้อหา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคณิตไม่มีรั้วขึ้น เพื่อให้เห็้นว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบของหลักสูตรที่กำหนดให้เท่านั้น ถ้าหากเรายังเรียนอยู่ในกรอบที่กำหนด นักเรียนที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติหรือโอลิมปิกจะไม่ติดอันดับใดๆเลย

     “คณิตไม่มีรั้ว” เป็นสื่อการเรียนรู้ มีความมุ่งหมายต่อการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมนักเรียน ระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์เข้าสู่ความเป็นสากล ระดับนานาชาติ เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ได้เกิดจากนั่งนึกฝันแต่อย่างเดียว แต่เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ศึกษาเอกสารที่พอประมวลได้จากประเทศต่าง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ลาว สิงค์โปร์ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ผนวกกับมวลประสบการณ์ของทีมงานที่คร่ำหวอดกับคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในเชิงการนิเทศ การวิจัย และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมามากกว่า 10 ปี

      

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูทม พิมพ์ทนต์
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c) 2007 Mr.Tom Pimton. All rights reserved.