อารยธรรมเอเชีย

Homeผู้จัดทำที่มาหลักฐานอารยธรรมเอเชียกรุงศรีอยุธยา
ไทกรีส-ยูเฟรทีส 
ลุ่มแม่น้ำฮวงโห 
แม่น้ำสินธุและคงคา 

 

อารยธรรมเอเชีย

     การศึกษาอารยธรรมเอเชีย เป็นการศึกษาความเจริญที่เกิดจากการสร้างสรรค์ และสั่งสม วัฒนธรรมของมนุษย์ที่ตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเจริญในด้านต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอด และพัฒนามายาวนาน ในดินแดนเอเชียตั้งแต่สมัยโบราณ จากสังคมรุ่นหนึ่งมาสู่สังคมรุ่นหนึ่ง อีกทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวัฒนธรรมทางจิตใจ รวมทั้งคุณค่าทางจริยธรรม เพื่อจัดระเบียบทางสังคมให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข การศึกษาอารยธรรมเอเชีย จึงมีประโยชน์ทำให้ทราบถึงความพยายามของคนในยุคนั้น ที่สามารถดำรงชีวิตและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นบทเรียนสำหรับคนรุ่นปัจจุบัน ที่ได้เรียนรู้  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือ อารยธรรมอันหลาก-หลายของเอเชีย  ได้ขยายไปยังดินแดนทุกมุมโลก เปรียบเสมือนกระจกส่องที่สะท้อนความเป็นมาของคนในแถบเอเชีย และทำให้เข้าใจชาวเอเชียในพัฒนาการต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

จัดทำโดย ครูธวัช  คำนวณ
โรงเรียนเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (D) 2008 Mr. Tawat . All righth resenvet.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com