สอบก่อนเรียน

 

Homeประวัติผู้จัดทำสอบก่อนเรียนความหมายความสำคัญการจัดสวนขั้นตอนการจัดสวนสอบหลังเรียน

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. จากภาพคือ สวน ชนิดใด

สวนญี่ปุ่น.jpg

  ก.  สวนแบบจีน
  ข.  สวนญี่ปุ่น
  ค.  สวนแบบไทย
  ง.  สวนหิน
2. ประเทศไทยได้รับรูปแบบในการจัดสวนจากชาติใดเป็นชาติแรก
  ก.  อังกฤษ
  ข.  จีน
  ค.  ญี่ปุ่น
  ง.  สเปน
3. สวน ชนิดใด นิยมจัดในสถานที่ราชการ

  ก.  สวนแบบเลขาคณิต
  ข.  สวนแบบเลียนแบบธรรมชาติ
  ค.  สวนประดิษฐ์
  ง.  ไม่มีข้อถูก

4. สวน สามารถจำแนกเป็นกื่ประเภทใหญ่ๆ

  ก.  1
  ข.  2
  ค.  3
  ง.  4

5. การจัดสวนขั้นตอนใด นิยมทำเป็นอันดับแรก

  ก.  การปรับที่
  ข.  การกำจัดวัชพืช
  ค.  การเลือกซื้อพรรณไม้
  ง.  การขุดหลุมปลูกต้นไม้

6. หญ้าชนิดใดที่นิยมนำมาจัดสวนในปัจจุบัน

  ก.  ญี่ปุ่น
  ข.  นวลน้อย
  ค.  มาเลฯ
  ง.  เมอริซัส

7. ขั้นตอนจัดสวนขั้นใดที่ทำก่อนการวางทางเท้า

  ก.  ปูหญ้า
  ข.  ปรับดิน
  ค.  กำจัดวัชพืช
  ง.  วางก้อนหิน

8. การวางทางเท้านิยมวางห่างกันประมาณกี่เซนติเมตร

  ก. 5 
  ข.  10
  ค.  20
  ง.  40

9. หลังจากการจัดสวนเสร็จใหม่ๆ นิยมตัดหญ้าเดือนละกี่ครั้ง

  ก.  1
  ข.  2
  ค.  3
  ง.  4

10. ขั้นตอนจัดสวนขั้นใดที่เป็นขั้นตอนสุดท้าย

  ก. การปูหญ้า
  ข. การวางทางเท้า
  ค. การตัดหญ้า
  ง. การเก็บงาน 

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.