ผู้จัดทำ

 

ผู้จัดทำPretestPronounsชนิดของคำนามPersonalPossessivePostest

 

 

 

enter.gif

 

คำนำ

     สื่อมัลติมีเดียสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำสรรพนาม (Pronouns) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ web page โดยใช้โปรแกรม Namo ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดอบรมครู อาจารย์ ที่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สื่อมัลติมีเดียนี้ทำเพื่อให้นักเรียนของข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้ มิได้มุ่งหวังเพื่อการค้า หรือธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น ผลงานการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลนี้ข้าพเจ้าได้รวบรวมมาจากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า หนังสืออ้างอิง เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนของข้าพเจ้า สำหรับภาพประกอบได้ถ่ายขึ้นเองและนำมาจากเว็บไซต์บางส่วน ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อมัลติมีเดียนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป

                                                                                                                            นางสาวอัญชลี  สร้างสุข
 

fish_orange.gif

ประวัติโดยย่อ

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัญชลี  สร้างสุข
เกิด : 2 พฤศจิกายน 2521
ประวัติการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภูมิลำเนา : 94 หมู่ 8 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ที่ทำงาน : โรงเรียนประชานิมิตพทยานุกูล  ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4
 

 

 

 

 

 

จัดทำโดยครูอัญชลี  สร้างสุข
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
Copyright (c) 2004.Miss Aunchalee Sangsook. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.