ประวัติผู้จัดทำ
Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบสอบก่อนเรียนการเก็บเกี่ยวและจักกกการย้อมสีกกขั้นตอนการทอเสื่อแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

ื่อ-สกุล           นางสาวปิยพร  ชุมจันทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน      122    หมู่ 4  ตำบลหนองหลวง  
                         กิ่งอำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์           0 1263 6554
การศึกษา          ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา      
                        ศษ.ม.วิจัยและสถิติการศึกษา 
การทำงาน        อาจารย์ 1  ระดับ 5  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  อำเภอโพนพิสัย
                        จังหวัดหนองคาย
ที่ทำงาน           267 หมู่ 1 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์         0 4242 1731
โทรสาร           0 4242 1822
e-mail           smallpum@hotmail.com
เวบไซต์โรงเรียน www.2nps.org
 

 

จัดทำโดย  อาจารย์ปิยพร ชุมจันทร์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Copyright (c) 2004   Miss Piyaporn  Chumchan.  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.